АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  Овчинников Олександр Володимирович
  д.т.н., професор, заступник генерального директора по НДІТитану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»)
  Освіта і кваліфікація:Запорізький державний технічний університет, 1994-1999 роки, спеціальність «Технологія та устаткування зварювання», АР №11581438.
  Доктор технічних наук, спеціальність «Матеріалознавство », номер диплому ДД №002562.
  Професор кафедри Механіка, 28.04.2015, атестат серія 12ПР, №010362.

  Наукові інтереси: У 2021 році під керівництвом О.В. Овчинникова заснована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування».
  Під керівництвом О.В.Овчинникова захищено :
   6 дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук
  • Скребцов А.А. («Підвищення механічних і службових властивостей спечених титанових сплавів», 2015р., Матеріалознавство)
  • Мітіна Т.О.(«Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і механічній обробках», 2012р., Матеріалознавство)
  • Селіверстов О.Г.(«Підвищення властивостей зварних з’єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8», 2016р., Матеріалознавство)
  • Давидов С.І.(«Вдосконалення технології отримання титану із заданим вмістом кисню», 2010 р., Металургія чорних і кольорових металів)
  • Янко Т.Б. («Розробка технології комплексного легування титану і цирконію у процесі магнійтермічного відновлення», 2016 р., Металургія кольорових металів)
  • Капустян О.Є.(«Підвищення механічних та службових властивостей зварних з’єднань спеченого конструкційного титану», 2019 р., Матеріалознавство)
   1 дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії:
  • Єфанов В.С. («Удосконалення технології виготовлення литих катодів з нікелевого сплаву для нанесення жаростійких покриттів на лопатки авіадвигунів», 2021р., Металургія)
   1 дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора технічних наук:
  • Павленко Д.В. («Розвиток наукових основ і удосконалення процесів виготовлення деталей з порошкових матеріалів для газотурбінних двигунів із застосуванням інтенсивної пластичної деформації», 2021р., Процеси та машини обробки тиском).

  В теперішній час він керує підготовкою до захисту 3 кандидатських та 2 докторських дисертаційних робіт.

  Основні напрямки наукової діяльності:
   технологія виробництва сферичних та несферичних порошків титанових, цирконієвих, нікелевих та інших сплавів для 3D-принтерів;
   розробка імпортозамінної технології отримання лопаток газотурбінних двигунів для безпілотних апаратів;
   отримання в умовах України авіаційних жароміцних інтерметалідних сплавів нових поколінь;
   реалізація виробництва медичних імплантатів з Ti та Zr за технологією 3D-принтінга.

  Нагороди, відзнаки: є заступником голови секції «Машинобудування» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, членом діючої Технічної комісії із стандартизації Держспоживстандарту України, діючим експертом Національного фонду досліджень України, членом редакційних колегій двох спеціалізованих наукових журналів НАН України та МОН України, членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Матеріалознавство».
  Публікації: В області виробництва та використання титану має більше 200 наукових робіт, патентів і авторських свідоцтв.
  Тел. +38(067)6136562; електронна пошта: iaov31@gmail.com.

  Профілі у наукометричних базах:
  https://orcid.org/0000-0002-5649-1094
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192110535
  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2TY9NcAAAA

  Сферами науково-технічної діяльності НДІТитану є:

  • виконання наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт;
  • розроблення та впровадження нових і вдосконалення існуючих технологій та обладнання в галузі виробництва кольорових металів;
  • підвищення технічного рівня виробництв кольорових металів;
  • забезпечення підвищення вилучення кольорових металів та комплексного використання сировини із знезараженням, переробленням та утилізацією відходів виробництва, розроблення та впровадження безвідходних та безстічних технологічних процесів та заходів із захисту навколишнього середовища;
  • розроблення нових матеріалів та енергозберігаючих технологічних процесів і впровадження їх у виробництво;
  • визначення найбільш ефективних галузей застосування кольорових металів, в першу чергу, титану та магнію, вивчення та вдосконалення структури їх споживання;
  • розроблення державних програм та концепцій створення, розвитку та реформування виробництва кольорових металів в Україні.

  До складу НДІТитану входять

  • лабораторія електротермії та технічної екології (№1);
  • лабораторія хлорних процесів(№2);
  • лабораторія металотермії та порошкової металургії (№3);
  • лабораторія електрохмічних виробництв (№6);
  • лабораторія очистки технологічних газів(№20);

  В останні роки в металургії кольорових металів були виконані наступні розробки:

  • літій – технологія вилучення літію та його солей з літійвміщуючої сировини Полохівського родовища з отриманням технічно чистого карбонату літію, який має широкий попит на світовому ринку;
  • діоксид титану – технологія збагачення ільменітових концентратів із зменшенням в них вмісту оксиду хрому; технологія виплавлення титанових шлаків із знехромленого концентрату для подальшого перероблення їх на пігментний діоксид титану сульфатним методом; елементи технології отримання пігментного діоксиду титану хлорид ним способом з використанням вітчизняної сировини для виробництва пігментів високої якості;
  • кремній – технологія хлорування кремнійвміщуючої сировини та гідрування отриманого тетрахлориду кремнію;
  • марганець – технологія отримання електролітичного марганцю з розчинів сульфату марганцю після їх очищення;
  • галій – технологія отримання галію з маточних розчинів глиноземного виробництва;
  • цинк – пірометалургійна технологія отримання цинквміщуючого клінкеру для подальшого гідрометалургійного перероблення з отриманням чорнового цинку;
  • феросплави – випробування різних видів сировинних матеріалів з метою отримання концентратів для виробництва феросплавів; технологія виробництва феротитану; металургійне випробування титано-магнетитових концентратів Федорівського родовища з метою отримання ферованадію;
  • порошки титану та інших металів, вироби з них – технологія виготовлення порошків титану та інших металів; технологія виготовлення з порошків титану пористих спечених виробів у вигляді дисків, втулок, стаканів, труб, кілець Рашига та інших елементів апаратури для використання в хімічній, текстильній, металургійній та інших галузях промисловості при роботі в агресивних середовищах як фільтрувальних елементів; технологія отримання гідриду титану з титанових порошків;
  • титан – повний комплекс робіт, починаючи від отримання титанових шлаків й до перероблення та утилізації відходів виробництва;
  • технологія отримання титанових шлаків в РТП, технологія хлорування титанових шлаків з отриманням технічного тетрахлориду титану;
  • технологія глибокого очищення тетрахлориду титану; технологія та обладнання магнієтермічного відновлення тетрахлориду титану;
  • технологія вакуумної сепарації реакційної маси; технологія та обладнання перероблення блоків губчастого титану з отриманням товарних партій;
  • магній – технологія отримання гранульованого магнію для десульфурації чавуну; технологія та обладнання для отримання магнію у бездіафрагменних електролізерах; піч безперервного рафінування магнію; комплекс досліджень та випробувань вітчизняних бішофітних родовищ з метою забезпечення України власною магнієвою сировиною;
  • цирконій – технологія магнієтермічного отримання губчастого цирконію, випробувана на пілотних установках; технологія магнієтермічного отримання Ti-Zr лігатур; технологія отримання губчастого титану, легованого цирконієм;
  • алюміній – технологія електролітичного отримання алюмокремнієвих сплавів; технологія сухого збагачення бокситів;
  • ванадій – три варіанти технології вилучення ванадію з хлорид них відходів з організацією виробництва п’ятиокису ванадію;
  • скандій – технологія перероблення хлорид них відходів з вилученням скандію;
  • ніобій – технологія перероблення відходів з вилученням тантал-ніобієвого концентрату з вмістом суми пентаоксидів танталу та ніобію не нижче 60%; технологія метало термічного отримання ніобію;
  • германій – комплекс досліджень з вилучення германію в різних видів германійвміщуючих відходів, в тому числі з надсмольних вод коксохімічних заводів.