ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  НОВИНИ ІНВЕСТОРА

  1. Установчі документи:
  Статут ПАТ Інститут титану
  Виписка з ЄДР
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

  1.1. Додаткова інформація

  – Загальні збори (положення, повідомлення, проекти рішень, протоколи загальних зборів та інше):
  Власником цiнних паперiв є Держава Україна в особi органу управління. Повноваження загальних зборiв Товариства, передбаченi статтею 33 Закону “Про акцiонернi товариства” та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

  – Наглядова рада та ревізійна комісія (положення, звіти, протоколи, висновки):
  Не утворено. Призначення до складу органiв управлiння Товариства – компетенцiя єдиного акціонера – держави Україна в особi органу управління.

  – Виконавчий орган товариства:
  Одноособовий виконавчий орган в особі генерального директора товариства Бренера Віктора Олександровича (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.07.2018 №82-п) –
  Здiйснює керiвництво Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання iнших завдань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом./ Права i обов’язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Контракт з генеральним директором Товариства укладається та розривається загальними зборами. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, установлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

  – Положення про кожну філію та кожне представництво товариства:
  У товариства відсутні філії та представництва.

  – Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства:
  У Товариства вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, так як вiдсутнє рiшення щодо його затвердження.

  2. Регулярна інформація:

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2020 рік

  за 2020

  Дата розміщення 21.04.2021.

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2019 рік

  за 2019

  Дата розміщення 21.04.2021.

  2.1. Річна інформація:
  2018
  Річний звіт_2018

  Дата розміщення 14.12.2020 р.

  2.2. Проміжна інформація:
  Емітентом не здійснюється розкриття проміжної інформації.

  3. Особлива інформація:
  3.1. Зміна складу посадових осіб емітента:
  Звільнено_голов_бух_Дорогову К.В.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_в.о.голов_бух_Сперанську О.С.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_голов_бух_Роіну Г.В.

  Дата розміщення 08.05.2020.