АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  НОВИНИ ІНВЕСТОРА

  1. Установчі документи:
  Статут АТ ІНСТИТУТ ТИТАНУ
  виписка з ЄДР АТ ІНСТИТУТ ТИТАНУ
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

  1.1. Додаткова інформація

  Структура власності Товариства:
  структура власності АТ ІНСТИТУТ ТИТАНУ

  – Органами Товариства є:
  (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
  (2) Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор;
  (3) Ревізійна комісія.

  – Загальні збори (положення, повідомлення, проекти рішень, протоколи загальних зборів та інше):
  Власником цiнних паперiв є Держава Україна в особi органу управління. Повноваження загальних зборiв Товариства, передбаченi статтею 33 Закону “Про акцiонернi товариства” та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

  – Ревізійна комісія (положення, звіти, протоколи, висновки):
  Не обрано. Обрання до складу органiв управлiння Товариства – компетенцiя єдиного акціонера – держави Україна в особi органу управління.

  – Виконавчий орган Товариства:
  Одноособовий виконавчий орган в особі генерального директора Товариства Бренера Віктора Олександровича (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.07.2018 №82-п) –
  Здiйснює керiвництво поточної діяльності Товариством, забезпечує виконання iнших завдань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом.
  Рішення про обрання генерального директора приймається Загальними зборами.
  Права i обов’язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з ним.
  Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, установлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

  – Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства:
  У товариства відсутні філії та представництва.

  – Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства:
  У Товариства вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, так як вiдсутнє рiшення щодо його затвердження.
  Товариство дотримується ключових вимог та рекомендацій Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР.

  2. Регулярна інформація:

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2020 рік

  за 2020

  Дата розміщення 21.04.2021.

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2019 рік

  за 2019

  Дата розміщення 21.04.2021.

  2.1. Річна інформація:
  2018
  Річний звіт_2018

  Дата розміщення 14.12.2020 р.

  2.2. Проміжна інформація:
  Емітентом не здійснюється розкриття проміжної інформації.

  3. Особлива інформація:
  3.1. Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства
  повідомлення про зміну типу акціонерного товариства

  Дата розміщення 28.10.2021.

  3.2. Зміна складу посадових осіб емітента:
  Звільнено_голов_бух_Дорогову К.В.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_в.о.голов_бух_Сперанську О.С.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_голов_бух_Роіну Г.В.

  Дата розміщення 08.05.2020.