ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  НОВИНИ ІНВЕСТОРА

  1. Установчі документи:
  Статут ПАТ Інститут титану
  Виписка з ЄДР
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

  1.1. Додаткова інформація

  – Загальні збори (положення, повідомлення, проекти рішень, протоколи загальних зборів та інше):
  Власником цiнних паперiв є Держава Україна в особi органу управління. Повноваження загальних зборiв Товариства, передбаченi статтею 33 Закону “Про акцiонернi товариства” та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

  – Наглядова рада та ревізійна комісія (положення, звіти, протоколи, висновки):
  Не утворено. Призначення до складу органiв управлiння Товариства – компетенцiя єдиного акціонера – держави Україна в особi органу управління.

  – Виконавчий орган товариства:
  Одноособовий виконавчий орган в особі генерального директора товариства Бренера Віктора Олександровича (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.07.2018 №82-п) –
  Здiйснює керiвництво Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання iнших завдань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом./ Права i обов’язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Контракт з генеральним директором Товариства укладається та розривається загальними зборами. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, установлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

  – Положення про кожну філію та кожне представництво товариства:
  У товариства відсутні філії та представництва.

  – Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства:
  У Товариства вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, так як вiдсутнє рiшення щодо його затвердження.

  2. Регулярна інформація:
  2.1. Річна інформація:
  2018
  Річний звіт_2018

  Дата розміщення 14.12.2020 р.

  2.2. Проміжна інформація:
  Емітентом не здійснюється розкриття проміжної інформації.

  3. Особлива інформація:
  3.1. Зміна складу посадових осіб емітента:
  Звільнено_голов_бух_Дорогову К.В.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_в.о.голов_бух_Сперанську О.С.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_голов_бух_Роіну Г.В.

  Дата розміщення 08.05.2020.